Zniesienie współwłasności nieruchomości, a obowiązki i zgody

Rozwiązanie majątku wspólnego może nastąpić na dwa sposoby: kontraktowy lub sądowy. Procedura kontraktowa może być zastosowana tylko wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele wyrażą zgodę na proponowany sposób zwolnienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności nieruchomości, a ogólny zarys

Jeżeli żaden właściciel nie sprzeciwia się zniesieniu współwłasności nieruchomości, konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia przed notariuszem. Dlatego jeśli nie ma zgody co do zniesienia współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli, konieczne jest zastosowanie procedury sądowej. Jednak zniesienie współwłasności w ten sposób nie jest wykluczone, nawet jeśli nie ma sporu w jakimkolwiek aspekcie sektora. W taki oto sposób kształtuje się zniesienie współwłasności nieruchomości

Od modelu należy odróżnić możliwe sposoby zniesienia współwłasności. Obejmuje trzy części: fizyczny podział nieruchomości, podział wyłącznej własności nieruchomości na jednego ze współwłaścicieli, sprzedaż nieruchomości oraz podział uzyskanych z niej środków. Rodzi się także pytanie ile trwa zniesienie współwłasności. 

W żadnym wypadku nie można znieść współwłasności nieruchomości w drodze fizycznego podziału. Nie może naruszać prawa ani zasad społeczno – ekonomicznych i nie może powodować poważnych zmian majątkowych ani znacznego spadku wartości. Często zdarza się, że nieruchomość ma wielu właścicieli. Może to wynikać z faktu, że współwłaściciele zdecydowali się na zakup nieruchomości. Współwłasność nieruchomości może również wynikać z dziedziczenia lub może wynikać z rozwodu i zniesienia legalnego małżeństwa między małżonkami.

Ustalenie wartości, a zniesienie współwłasności nieruchomości

Zasadniczo grunty można w pewien sposób podzielić. Nie można fizycznie podzielić budynku na kondygnacje. W tym miejscu, jeśli linia podziału przechodzi przez ścianę dzielącą budynek na regularne i niezależne części, dopuszcza się wykorzystanie działek do podziału budynku w pionie w nakierowaniu na takie zapytania jak: czym jest współwłasność bądź jak znieść współwłasność. 

Co do zasady w każdym momencie, na wniosek każdego współwłaściciela, można wszcząć postępowanie zmierzające do odejścia ze współwłaściciela. W przypadku, gdy nieruchomość jest zaliczana do nieruchomości i podlega podziałowi ze względu na podział majątku wspólnego małżonka, procedura ta ma pewne różnice, ale co do zasady jest nadal bardzo podobna.

Fizyczny podział budynku można również rozumieć jako oddzielenie własności każdego domu. Przyznanie wyłącznej własności nieruchomości współwłaścicielowi może skutkować całkowitym zniesieniem współwłasności, przy jednoczesnym zachowaniu podzielonej nieruchomości w niezmienionym stanie w przypadku skierowania licznych odpowiedzi na zniesienie współwłasności nieruchomości.

Koszt rozwiązania współwłasności zależy głównie od wybranego modelu. W przypadku podpisania umowy przed notariuszem, co jest metodą szybszą, koszt obejmuje głównie wynagrodzenie notariusza, uzależnione od wartości nieruchomości. Zawierając umowę, musisz również pokryć wszystkie koszty poniesione w związku ze złożeniem wniosku o ujawnienie zmian w księdze wieczystej. W rzeczywistości kosztuje tysiące złotych.

Stanowisko właściciela kontra zniesienie współwłasności nieruchomości

W takim przypadku osoba, która staje się wyłącznym właścicielem nieruchomości, jest zobowiązana do spłaty udziałów pozostałych współwłaścicieli. W skrócie polega na ustaleniu wartości majątku i przyznaniu odpowiedniej kwoty na podstawie posiadanych udziałów. Istotny w tym kontekście okazuje się być wniosek o zniesienie współwłasności. 

Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, to w takim przypadku przejmujący własność nieruchomości musi wykazać, że posiada zdolność do spłaty pozostałych udziałów współwłaścicieli, w przeciwnym razie sąd odrzuci tak złożony wniosek. W przypadku braku porozumienia co do zniesienia współwłasności lub gdy którykolwiek ze współwłaścicieli nie może spłacić pozostałych udziałów współwłaścicieli i nie ma możliwości fizycznego podziału nieruchomości, zniesienie współwłasności następuje poprzez sprzedaż nieruchomości. 

Procedura ta jest najbardziej niekorzystna dla współwłaścicieli, ponieważ sprzedaży dokonuje komornik, a komornik otrzymuje za to wynagrodzenie. Zniesienie współwłasności w ten sposób co do zasady ma na celu przyznanie wyłącznej własności nieruchomości podmiotowi, ale w związku z zniesieniem współwłasności nadal istnieje możliwość, że współwłasność nieruchomości może stanowić kilka osób. Wiele osób zastanawia się także kto ponosi koszty zniesienia współwłasności. Jest to dość istotne podczas omawiania zniesienia współwłasności nieruchomości.

Jeżeli współwłaściciele dojdą do porozumienia co do sposobu zniesienia współwłasności, wystarczy zawrzeć stosowne porozumienie między notariuszami. W tym przypadku koszt jest nieco wyższy, ale czas procesu jest bardzo krótki, w większości przypadków wszystko odbywa się na spotkaniu z notariuszem.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!